Vilken stil gillar ni och vad är viktigast i er planlösning? Hos STC HUS ingår 3 förslagsritningar utan någon kostnad.


När ni är nöjda med ritningarna så skriver ni ett Köpeavtal med oss på STC HUS. Köpeavtalet baseras på Konsumentköplagen och AA12. I samband med att avtalet skrivs så går ni tillsammans med säljaren igenom hur er betalningsplan ser ut.

Vår agent kan tipsa om lokala entreprenörer som tidigare monterat STC HUS, men det är ni själva som skriver kontrakt med entreprenören. Entreprenadavtalet är ett standard kontrakt, enligt Konsumentköplagen och ABS 18 som tagits fram av Konsumentverket och Sveriges byggindustrier för att ni som köpare skall vara trygga.
Entreprenadkontraktet reglerar kontrakt summa, lyftplan, tidsplan etc.

STC HUS utforma alla handlingar som nu måste till, såsom tex bygglovshandlingar och bygganmälan. Beviljandet av bygglov kan ta olika lång tid beroende på vilken kommun man skall bygga i. Även priset för en bygglovsansökan varierar, beroende på vart man skall bygga.
Ditt ansvar som kund: Vid husbygge skall det enligt lag finnas en kontrollansvarig (KA). Kontrollansvarig enligt PBL, har som främsta uppgift att kontrollera att kontrollplanen för ett bygge följs. En KA ska utses före byggstart och godkännas av kommunen. Kostnaden för KA kan variera.

När bygglovet är beviljat och ni gjort era eventuella tillval, kan en tillverknings- och göras. Nu planeras huset in för produktion och ni får ett bestämt datum för leverans och färdigställande. 

När bygglovet är beviljat och ni gjort era eventuella tillval, kan en tillverknings- och leveransorder (TOLO) göras.
Kompletta konstruktionsritningar tas fram som även inkluderar el, VA, ventilation etc.. 


STC HUS skickar ut ett leveransbesked och på det finns även datum för när vi ska ha in en s.k. spärrförbindelse.
Detta innebär att banken skriftligen, reserverar den summa pengar som kommer att faktureras från STC HUS.

En bygganmälan ska lämnas in till stadsbyggnadskontoret senast tre veckor före byggstart. När bygganmälan inkommit, sammankallas ni till stadsbyggnadskontoret för ett byggsamråd, där du presenterar kontrollansvarige. STC HUS hjälper till att ta fram handlingar för bygganmälan.

Inför byggstarten bokar ni som Byggherre tillsammans med agenten och er kontrollansvarige ett möte med Byggnadsnämnden i er kommun . Kontrollansvariges roll är att säkerställa så att byggnadsarbetet utförs enligt bestämmelserna i Plan-och bygglagen. För att säkerställa detta upprättar den kontrollansvarige en kontrollplan och det är denna man går igenom under det tekniska samrådet. Nu sker ett byggstartsmöte där du och byggledaren/säljaren går igenom praktiska detaljer och bestämmer en tidplan för bygget som leder fram till ditt inflyttningsdatum.

Det första som görs när man beviljats byggnadslov, fått startbesked och alla kontrakt är klara, är en utsättning av huset. En utsättning innebär att husets exakta läge på tomten markeras av kommunens tjänstemän. Kommunen tar ut en kostnad för utsättningen. Kolla med er kommun vad taxan är.

Ditt husbygge är försäkrat så snart ni tecknat ett Köpeavtal med STC HUS

Byggtiden från det att huset levereras till dess att ni kan flytta in, varierar beroende på husets storlek och konstruktion. Betongplattans torktid och väderförhållanden kan påverka byggtiden. Normalt tar det ca 12-16 veckor att färdigställa ett hus.
När huset är färdigt skall en slutbesiktning ske.
Ni bokar i samråd med byggaren in en besiktningstid. Därefter kallar besiktningsmannen till besiktning.

Innan ni kan flytta in i ert hus ska ni tillsammans med Byggnadsnämnden och er kontrollansvarige ha ett slutsamråd i huset. Till slutsamrådet skall alla funktionskontroller och intyg vara utförda och utfärdade. Därefter utfärdar Byggnadsnämnden ett slutbesked.

Sedan är det dags att flytta in.

Bilder